VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vážení klienti a návštěvníci webových stránek,

těší nás Váš zájem o naše služby a produkty a jsme rádi, že jste si otevřeli i tuto stránku. Najdete tu právní informace k naší spolupráci v rámci konzultací a poradenství i k prodeji vzdělávacích webinářů a vzorových dokumentů. Všeobecné obchodní podmínky (dále už jen „VOP“) jsou součástí smlouvy, kterou spolu uzavíráme, a jsou pro obě strany závazné. Proto si je, prosím, pečlivě pročtěte. Svůj souhlas s VOP vyjadřujete v případě našich Služeb přímo přihlášením k odběru našich Služeb (např. webináře). V případě našich Produktů svůj souhlas s VOP vyjadřujete zaškrtnutím okénka v objednávkovém formuláři na webových stránkách (více viz dále v našich VOP).

OBSAH VOP:
I. Základní údaje o nás
II. Definice důležitých pojmů
III. Objednávka a uzavření smlouvy
IV. Cena služeb a produktů a platební podmínky
V. Dodání (realizace) služeb a produktů
VI. Součinnost, předávání informací, mlčenlivost a ochrana a zpracování osobních údajů, autorská práva
VII. Storno podmínky, odstoupení od smlouvy, jiné způsoby skončení smluvního vztahu
VIII. Ostatní důležité informace

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NÁS

STRATUS LYNX s.r.o.
IČ: 02802597
DIČ: CZ02802597
Sídlo: Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
E-mail: t.nezmeskal@stratuslynx.cz
Telefon: +420 603 842 318
Zápis ve veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. 58634

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsme vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.
V dalším textu vystupujeme už jen jako „Poskytovatel“.

II. DEFINICE DŮLEŽITÝCH POJMŮ

KDO JE KLIENT?

Klientem je každý, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.stratuslynx.cz nebo www.stratuslynxgdpr.cz (vyplněním a odesláním objednávkového formuláře) uzavře Smlouvu o poskytnutí služeb, spočívajících v jedné nebo více konzultací, poradenských službách nebo realizaci webináře (dále souhrnně jen „Služba“) anebo Kupní smlouvu, kterou koupí vzorový dokument anebo záznam webináře (dále souhrnně jen „Produkt“). Klientem je i ten, kdo s námi takovou Smlouvu o poskytnutí služeb nebo Kupní smlouvu (souhrnně obě smlouvy dále označujeme pojmem „Smlouva“) uzavře prostřednictvím e-mailu. Prvotní požadavek na poskytnutí Konzultace/Služby může proběhnout i ústně, resp. jakoukoli možnou formou, ale pro pořádek si pak objednávku potvrdíme vždy i písemně (zpravidla e-mailem).

Naše Služby a Produkty jsou určené pro podnikající fyzické a právnické osoby a ostatní právnické osoby (například spolky), nejsou určeny pro spotřebitele. Nepoužijí se proto právní předpisy a ustanovení na ochranu spotřebitele. Pro úplnost uvádíme, že spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. 

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní nebo e-mail. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Klient hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

CO TO ZNAMENÁ „PÍSEMNĚ“ PRO ÚČELY TĚCHTO VOP?

Pokud v těchto VOP mluvíme o písemné formě, písemném jednání, má se tím na mysli jak tištěná nebo ručně psaná forma, tak i elektronická, tj. e-mail, zpráva zaslaná prostřednictvím webového rozhraní nebo komunikační platformy nebo aplikace. Zásadně se tím ale myslí zpráva poslaná Klientem z kontaktu, který je uvedený v objednávkovém formuláři nebo objednávkovém e-mailu a obdobně námi zaslaná zpráva z našich oficiálních kontaktů uvedených v těchto VOP a na našich webových stránkách. Pokud byste zprávu zasílali z jiného kontaktu, jsme oprávněni po Vás požadovat ověření, že šlo opravdu o Vaši zprávu.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Náš vztah se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen „NOZ“).

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. MOŽNOSTI OBJEDNÁNÍ: Služby a Produkty objednáte přes webové rozhraní, konkrétně vyplněním a odesláním objednávkového formuláře. Služby můžete případně objednat i s využitím běžné e-mailové zprávy anebo i telefonicky nebo osobně, zejména pokud jde o opakovanou spolupráci.

2. POPIS SLUŽEB A PRODUKTŮ: Na webovém rozhraní naleznete podrobné informace o tom, co je, resp. může být předmětem konzultací a poradenství, co můžete od spolupráce očekávat, pro koho jsou konzultace a poradenství určeny a kdy naopak nejsou pro konkrétní Klienty vhodné anebo jen při splnění definovaných podmínek. U webinářů a jejich záznamů je uvedeno téma, podrobnější obsah, přínos a termín konání (záznam není omezený jen na určitou dobu). U vzorových dokumentů je popsáno, o jaké konkrétní dokumenty se jedná a pro koho, resp. pro jaké situace jsou určeny. Pokud si nejste jistí, jestli jsou Konzultace/Služby pro Vás vhodné anebo se chcete domluvit na jiné spolupráci, kontaktujte nás prosím ještě před učiněním objednávky.

3.A. POSTUP PRO OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ A WEBINÁŘŮ A KONZULTACÍ S PEVNĚ DANÝM TERMÍNEM, UZAVŘENÍ SMLOUVY:

1. Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní a fakturační údaje (jméno, příjmení, sídlo, e-mail, telefon, název firmy, IČO, DIČ – jste-li plátce daně z přidané hodnoty) a vyberete konkrétní termín konání webináře nebo konzultace, resp. první konzultace. Při objednávce Produktů (vzorových dokumentů anebo záznamů webinářů) vybranou položku označíte a tím přidáte do objednávky.

2. Před odesláním objednávky Vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

3. O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Vaši elektronickou adresu, součástí (přílohou) je u placené Služby nebo Produktu i faktura.

4. Při objednávce e-mailem nebo telefonicky pokud možno uveďte stejné údaje jako byste uváděli v objednávkovém formuláři, výrazně to uzavření Smlouvy urychlí. Pokud bychom od Vás potřebovali ještě nějaký údaj doplnit, ozveme se Vám, resp. v rámci telefonického hovoru vyřešíme rovnou. Na Váš e-mail nebo jiný kontakt, ze kterého jste nám objednávku poslali, Vám zašleme zprávu potvrzující přijetí objednávky, součástí (přílohou) jsou i tyto VOP a v případě placených Produktů a Služeb i faktura.  

5. Doručením naší zprávy potvrzující přijetí objednávky je Smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky nebo změny zvoleného termínu) jsou možné jen v souladu se storno podmínkami a dalšími ustanoveními těchto VOP anebo na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o nás“ v čl. I. těchto VOP.

6. Při pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

7. Objednávat přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

3.B. POSTUP PRO OBJEDNÁNÍ PORADENSTVÍ A KONZULTACÍ BEZ PŘEDEM PEVNĚ STANOVENÉHO TERMÍNU A UZAVŘENÍ SMLOUVY:

1. Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní a fakturační údaje (jméno, příjmení, sídlo, e-mail, telefon, název firmy, IČO, DIČ – jste-li plátce daně z přidané hodnoty) a v případě, že je nabízeno více druhů konzultací nebo poradenství, zakliknete Vámi vybranou variantu.

2. Před odesláním objednávky Vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

3. O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Vaši elektronickou adresu.

4. Při objednávce e-mailem, telefonicky pokud možno uveďte stejné údaje jako byste uváděli v objednávkovém formuláři, výrazně to uzavření Smlouvy urychlí. Pokud bychom od Vás potřebovali ještě nějaký údaj doplnit, ozveme se Vám, resp. v rámci telefonického hovoru vyřešíme rovnou. Na Váš e-mail nebo jiný kontakt, ze kterého jste nám objednávku poslali, Vám zašleme zprávu potvrzující přijetí objednávky, součástí budou i tyto VOP.

5. Doručením naší zprávy potvrzující přijetí objednávky je Smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen v souladu se storno podmínkami a dalšími ustanoveními těchto VOP anebo na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o nás“ v čl. I. těchto VOP. Termín(y) poskytnutí konzultace nebo poradenství spolu domluvíme postupem uvedeným níže v těchto VOP v čl. V.

6. Při pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

7. Objednávat přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

IV. CENA SLUŽEB A PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB: Na webovém rozhraní je uvedena i cena anebo způsob jejího určení v případě, kdy cenu nelze předem pevně stanovit bez znalosti jejího konkrétního rozsahu. K ceně je připočítána daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platnými právními předpisy. V objednávkovém formuláři pak vidíte cenu bez DPH, DPH i cenu výslednou.  Na webovém rozhraní jsou uvedené i případné akční nabídky a zvýhodněné balíčky Produktů a Služeb. Cena je vždy platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním Produktů a Služeb vzhledem k jejich charakteru nevznikají a cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou. V případě, že při vlastním poskytnutí služeb dojde k navýšení časového rozsahu skutečně poskytnutého oproti objednávce, bude vzniklý rozdíl účtován stejnou hodinovou sazbou jako objednaná služba, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak. Pokud by Služby na základě dohody mezi námi byly poskytovány osobně mimo místo našeho sídla, domluvíme se předem na tom, zda cena zahrnuje i naše náklady na dopravu, případně další náklady anebo zda budou účtovány zvlášť, v jaké výši (konkrétní částka nebo způsob jejího určení) a kdy jste jako Klient povinni je uhradit. 

4.2. Sjednanou cenou je cena uvedená v okamžiku odeslání Vaší objednávky anebo individuálně sjednaná ve Smlouvě. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt nebo Službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

4.3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak (tedy i v rámci těchto VOP), jsme povinni Vám Produkt nebo Službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4.4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

- Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována.

4.5. SPLATNOST CENY: Cena je u Produktů splatná do 7 dní od potvrzení přijetí objednávky, není-li sjednáno jinak. U Služeb je cena splatná do 7 dnů od poskytnutí konzultace nebo poradenství, není-li sjednáno jinak a u webinářů do 7 dní od potvrzení přijetí objednávky, nejpozději však 30 minut před konáním webináře. Datum splatnosti je uvedené na faktuře, kterou vystavíme v elektronické formě a obdržíte ji e-mailem.

U dlouhodobé spolupráce může být splatnost nastavena i tak, že cena je fakturovaná po skončení dohodnutého, zpravidla měsíčního období a je splatná do 7 dní od vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak.

Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

V. DODÁNÍ (REALIZACE) SLUŽEB A PRODUKTŮ

5.1. ZPŮSOB DODÁNÍ:

5.1.1. Při koupi vzorových dokumentů Vám budou dokumenty po zaplacení kupní ceny zpřístupněny v členské sekci, která je součástí webového rozhraní www.stratuslynxgdpr.cz, kde je možné obsah stáhnout. Vygenerované přístupové údaje Vám budou zaslány prostřednictvím e-mailu po zaplacení faktury.

5.1.2. Při koupi záznamu webináře Vám bude tento záznam zpřístupněn v členské sekci, která je součástí webového rozhraní www.stratuslynxgdpr.cz, kde je možné obsah stáhnout. Vygenerované přístupové údaje Vám budou zaslány prostřednictvím e-mailu po zaplacení faktury.

5.1.3. Webináře budou realizovány tak, že Vám zašleme pokyny pro on-line připojení a podle těchto pokynů se pak připojíte k vysílání. Upozorňujeme, že je nutné účast na webináři koupit a úhradu na náš účet zajistit tak, aby byla připsána nejpozději 30 minut před zahájením webináře, abychom Vám dokázali technicky účast (možnost připojení se) zajistit.

5.1.4. Konzultace a poradenství budou dodány dle podmínek uvedených v jejich popisu na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných.

5.1.5. Při poskytování Služeb se řídíme platnými právními předpisy a poskytujeme je s maximální pečlivostí a s využitím nejnovějších poznatků, odbornosti a s ohledem na veškeré údaje Vámi sdělené, jež mají význam pro jejich řádné poskytování. U dálkově realizovaných Služeb uzavřením Smlouvy souhlasíte s využitím komunikačního prostředku na dálku, a to včetně poskytnutí součinnosti potřebné pro takový způsob komunikace. Je-li komunikační prostředek závislý na připojení k internetu nebo jiným technickým prvkům, pak uzavřením Smlouvy se zavazujete k tomu, že si takové připojení nebo technické prvky k dodání Služby zajistíte a vytvoříte si i vhodné prostředí pro dodání Služby. V případě, že tomu tak bez našeho zavinění nebude a jen kvůli tomu nebude moci být v dohodnutém termínu Služba dodána, nejedná se z naší strany o nedodání Služby ani porušení Smlouvy. Vyžaduje-li využití komunikačního prostředku zadání přístupových údajů, poskytneme Vám je před zahájením Služby, zpravidla zasláním na Váš e-mailový kontakt. Přístupové údaje se zavazujete uchovávat tak, aby k nim neměla přístup jiná osoba a nemohlo dojít k jejich zneužití.

5.2. TERMÍN DODÁNÍ:

5.2.1. Produkty Vám budou zpřístupněny v naší členské sekci po připsání platby na náš bankovní účet. Na Vaši emailovou adresu bude odeslán daňový doklad a přihlašovací údaje.

5.2.2. Webináře a konzultace a poradenství objednané na termín vybraný na webovém rozhraní budou dodány v tomto termínu. 

5.2.3. Konzultace a poradenství, kde termín sjednáváme individuálně, budou mezi námi dohodnuty buď e-mailem, SMS, osobně nebo telefonicky. Uskutečnit sjednání konkrétního termínu se zavazujeme do 7 dní od přijetí objednávky. Termíny se zásadně sjednávají na pracovní dny, na dobu od 9 do 17 hodin. V případě, že se nepodaří dohodnout termín akceptovaný oběma stranami jste oprávněni od Smlouvy odstoupit.

VI. SOUČINNOST, PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ, MLČENLIVOST, OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, AUTORSKÁ PRÁVA

6.1. SOUČINNOST: Abychom Vám mohli poskytnout co nejkvalitnější Služby, potřebujeme k tomu i Vaši součinnost. Zpravidla jde o poskytnutí potřebných vstupních a průběžných informací nebo dokumentů, reakce na naše otázky, provedení našich doporučení při dlouhodobější spolupráci, na které pak navazuje naše další činnost. Vezměte prosím na vědomí, že pokud byste nám potřebnou součinnost neposkytli vůbec anebo s prodlením, může to mít za následek nemožnost poskytnout Službu anebo její pozdější poskytnutí. V takových případech se pak z naší strany nejedná o nedodržení našich závazků ze Smlouvy anebo v případě Vašeho prodlení s poskytnutím součinnosti se nemůžeme po tu dobu do prodlení dostat my. V takových případech Vám také neodpovídáme za případnou vzniklou újmu, když ta by vznikla v důsledku Vašeho jednání.

6.2. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A DOKUMENTŮ (PODKLADŮ): Souhlasem s těmito VOP se zavazujete sdělit nám veškeré údaje, jež mají význam pro řádné poskytnutí Služby, tyto údaje poskytnout pravdivé, úplné a nezkreslené a neprodleně nám kdykoli po dobu trvání smlouvy sdělit, že došlo ke změnám těchto údajů a sdělit nové údaje, je-li to k řádnému poskytnutí Služby potřebné. Stejně tak se zavazujete předat nám i potřebné dokumenty a podklady, případně udělit plnou moc nebo přístupové údaje (zřídit přístup do aplikace, souboru apod.), je-li to k plnění Smlouvy z naší strany nutné. Způsob předání dokumentů a podkladů spolu vždy předem dohodneme.

6.3. MLČENLIVOST: Veškeré údaje sdělené při poskytování Služeb nebo v souvislosti s nimi jsou považované za důvěrné a jak Vy, tak my se zavazujeme o nich zachovávat mlčenlivost a bez výslovného souhlasu druhé smluvní strany je nesdělovat třetím osobám. Je-li to v daném případě vhodné, můžeme spolu uzavřít samostatnou dohodu o předávání informací a mlčenlivosti (zpravidla označovanou zkratkou „NDA“). Povinnost mlčenlivosti se samozřejmě vztahuje i na naše zaměstnance a spolupracovníky.

6.4. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Podrobně je tato problematika upravenasamostatným dokumentem Zásady zpracování osobních údajů. Přesto bychom Vás i ve VOP chtěli ujistit, že Vaše osobní údaje jsou u nás naprosto v bezpečí. Zpracováváme jen takové údaje, které jsou pro daný účel potřebné a vždy na základě právního titulu daného platnou legislativou. Pokud pro poskytnutí Služby musíme zpracovávat i citlivé údaje (tzv. zvláštní kategorie osobních údajů), pak tak činíme na základě Vašeho výslovného souhlasu.

6.5. AUTORSKÁ PRÁVA: Dojde-li v průběhu poskytování Služby k vytvoření autorského díla, sjednáme spolu podmínky jeho užívání. Nebude-li výslovně ujednáno jinak, slouží dílo jen k užívání Vámi jako Klientem, a to dle charakteru díla a účelu spolupráce buď jen k soukromému použití anebo i k použití pro Vaši podnikatelskou činnost (nikoli však pro samotný prodej třetím osobám nebo jiné úplatné poskytování třetím osobám). Poskytnutí licence pro další šíření díla nebo poskytování sublicencí k užívání musí být vždy výslovně sjednáno. Užíváme-li v průběhu Služeb naši vlastní metodiku, know-how, pak bez poskytnutí licence nejste oprávněni tuto metodiku nebo know-how sami předávat dalším osobám, a to ani bezúplatně. I v případě, že budete mít naše předchozí písemné svolení k dalšímu užívání autorského díla, know-how a obdobného duševního vlastnictví, přistupujte k jejich šíření tak, že nás označíte jako původce (postačí i uvedením odkazu na náš web, uvedení firmy apod.) a při šíření se zdržíte jakéhokoli jednání, které by mohlo vést ke znehodnocení díla nebo poškození našich oprávněných zájmů. Ujednání tohoto odst. 6.5. se obdobně použijí i na naše Produkty.

VII. STORNO PODMÍNKY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY BEZ UDÁNÍ DŮVODU, JINÉ ZPŮSOBY SKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

7.1. PRODUKTY: S ohledem na to, že se jedná o poskytnutí digitálního obsahu, není možné poté, kdy je Vám Produkt dodán, odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů. Odstoupit můžete pouze v případech, kdy tak stanoví zákon.

7.2. WEBINÁŘE A KONZULTACE:

7.2.1. Odstoupení ze strany Klienta: Odstoupit od Smlouvy i bez uvedení důvodu (stornovat svoji účast) můžete nejpozději 48 hodin před začátkem webináře nebo konzultace. Odstoupení je nutné učinit písemně a nejpozději 48 hodin před začátkem webináře nebo konzultace jej zaslat na náš e-mailový kontakt nebo doručit poštou nebo osobně na adresu sídla naší společnosti, odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení. K později podanému odstoupení nebude přihlíženo. V odstoupení je nutné uvést minimálně, kterého webináře nebo konzultace se týká a uvést údaje Klienta tak, abychom byli schopni identifikovat kdo a od jaké Smlouvy odstupuje. Odstoupíte-li od Smlouvy včas a současně již došlo z Vaší strany i k úhradě kupní ceny, do 14 dní od odstoupení Vám vrátíme peníze, které jsme od Vás přijali na platbu kupní ceny. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata.

7.2.2. Odstoupení ze strany Poskytovatele: Jsme oprávněni webinář nebo konzultaci z důvodů, které nám brání je realizovat (zejména nemoc, technické překážky anebo nenaplnění předem stanoveného minimálního počtu účastníků) zrušit. O zrušení Vás budeme informovat co nejdříve to bude možné. Současně se pokusíme zajistit náhradní termín webináře nebo konzultace. V případě, že by webinář byl zrušen z důvodů na naší straně a vy jako Klient jste již cenu uhradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní webinář dle Vašeho výběru či na jiném řešení.

7.3. PORADENSTVÍ: V případě jednorázového poradenství jsou podmínky pro odstoupení od Smlouvy stejné jako u konzultací (odst. 7.2.1. a 7.2.2. této Smlouvy). V případě dlouhodobější spolupráce není možné od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů. Důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany Poskytovatele je kromě důvodů stanovených v zákoně i prodlení Klienta s úhradou faktury za poradenství delší než 7 dní. Klient může odstoupit z důvodů stanovených zákonem. Smlouva může být dále ukončena pouze naší vzájemnou dohodou anebo výpovědí s 30denní výpovědní lhůtou počítanou od okamžiku doručení výpovědi. Výpověď může dát kterákoli ze smluvních stran. V případě zaslání výpovědi nebo odstoupení od smlouvy v elektronické formě e-mailem je doručením první pracovní den následující po odeslání výpovědi nebo odstoupení, nepotvrdíme-li si dřívější doručení. Pokud již na základě Smlouvy bylo z naší strany započato s poskytováním Služby (včetně zahájení zpracování požadované dokumentace nebo jiných výstupů), jste jako Klient povinni nám uhradit odměnu za již uskutečněnou činnost.

VIII. OSTATNÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

8.1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta ze Smlouvy vyplývající. Pouze v případě dlouhodobé spolupráce je smlouva uzavírána na dobu neurčitou, není-li ujednáno jinak.

8.2. Ochrana osobních údajů a použití cookies jsou řešeny samostatným dokumentem.

8.3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

8.4. Tyto VOP jsou účinné od 1. 10. 2020.